1. WARUNKI WSPÓŁPRACY – EVENTAGE SPORT Paweł Zalewski
2. Poniższe warunki określają zasady współpracy pomiędzy EVENTAGE SPORT Paweł Zalewski, zwanej w dalszej części regulaminu EVENTAGE , a kontrahentami, zwanymi dalej Zamawiającymi

3. 1. Zamówienia

a) Realizowane są wyłącznie zamówienia złożone w formie pisemnej i przesłane za pośrednictwem poczty e-mail lub za pośrednictwem sklepu internetowego.
b) Zamówienie powinno zawierać: nazwę oraz ilość zamawianego produktu, zaakceptowany projekt lub wizualizację, uzgodnioną cenę netto za sztukę, a także dane adresowe i numer NIP do faktury VAT oraz adres, pod który towar ma zostać wysłany.
c) Klienci rozpoczynający współpracę z EVENTAGE dostarczają w formie elektronicznej: aktualne kopie dokumentów rejestracyjnych firmy ( NIP, Regon, KRS, wpis do ewidencji działalności gospodarczej), zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie EVENTAGE o wszelkich zmianach w powyższych dokumentach.
d) Ceny katalogowe produktów na sklepie nie obejmują:
* kosztów nadruku
* kosztów haftu
* znakowania
* tłoczenia,
* grawerowania,
* kosztów przygotowalni,
* kosztów projektów graficznych
* kosztów opakowania i przesyłki.
Ceny publikowane na stronie internetowej muszą zostać potwierdzone przez EVENTAGE
w pisemnym potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji.
f) Termin realizacji zamówienia uzależniony jest od: rodzaju wybranego towaru, wybranego sposobu znakowania, wielkości nakładu zamówienia oraz stanów magazynowych firmy EVENTAGE która każdorazowo przy przyjęciu zamówienia określi termin realizacji zamówienia.
g) Wszelkie ustalenia dotyczące zamówień muszą być potwierdzone pisemnie, drogą mailową lub inną możliwą formą pisemną.
h) Jeżeli w momencie składania zamówienia Zamawiający posiada przeterminowane zobowiązania finansowe w stosunku do EVENTAGE zastrzega sobie prawo niezrealizowania zamówienia do momentu uregulowania zaległych zobowiązań.
i) Zwrot zamówionego lub zakupionego towaru nie jest możliwy.
W szczególnych przypadkach właściciel EVENTAGE może wyrazić zgodę na zwrot towaru – w tej sytuacji zamawiający będzie zobowiązany do pokrycia kosztów manipulacyjnych.
Zwroty Wzorów towarów będą przyjmowane wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu
z EVENTAGE

2. Termin realizacji i dostawa

a) Termin realizacji jest ustalany indywidualnie przy każdorazowym składaniu zamówienia.
b) Koszt dostawy towaru pokrywa Zamawiający, chyba że strony ustalą inne warunki.
c) Firma EVENTAGE dokonuje dostaw własnym środkiem transportu, za pośrednictwem Firmy Kurierskiej DPD, InPost lub innego pośrednika.
d) EVENTAGE nie ponosi odpowiedzialności związanej z zaginięciem towaru, jego uszkodzeniem podczas transportu, a także za opóźnienia w dostarczeniu przesyłki, które nastąpiły z winy przewoźnika.

3. Płatności i opłaty

a) Dla nowych klientów warunkiem rozpoczęcia realizacji zamówienia jest: przy trzech pierwszych kontaktach handlowych przedpłata w wysokości 100% wartości zamówienia – chyba że zostanie ustalona inna forma.
b) Płatność przedpłaty następuje w terminie do 2 dni roboczych od dnia otrzymania faktury proforma.
c) Jeżeli nie ustalono inaczej każde kolejne zamówienie otrzyma termin Płatności – 14 dni od daty wystawienia faktury VAT.
d) Jeśli zamawiający dokona Płatności w terminie późniejszym od wskazanego na fakturze VAT, EVENTAGE naliczy ustawowe odsetki za zwłokę.
e) EVENTAGE zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia zamówienia, w przypadku zalegania zamawiającego z płatnościami za zamówienia wcześniej zrealizowane.
f) W przypadku gdy Zamawiający rezygnuje z realizacji złożonego zamówienia, zobowiązany jest pokryć wszelkie koszty poniesione przez EVENTAGE w związku z rozpoczęciem realizacji zamówienia.
g) Towar objęty niezapłaconą fakturą VAT stanowi własność firmy EVENTAGE.

4. Znaki graficzne – projekty graficzne

a) W przypadku występowania logo firmy, prosimy o dostarczenie pliku graficznego Państwa logo najlepiej w formacie *.cdr, *.jpg, *.bmp, *.pdf w wielkości i rozdzielczości odpowiadającej rodzajowi projektu.
b) W przypadku przekazania materiałów złej jakości firma EVENTAGE na życzenie zamawiającego wykona odpłatne projekt graficzny. Cena za opracowanie tego typu materiału uzgadniana jest indywidualnie.
c) W oparciu o przekazane informacje, materiały, logotypy, firma EVENTAGE opracuje projekt/projekty. Cena usługi jest uzgadniana indywidualnie.
d) Zamawiający ponosi pełną odpowiedzialność za posiadanie praw autorskich do przekazanych materiałów, w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia.
e) EVENTAGE nie ponosi odpowiedzialności za treść zleconą do oznakowania przez Zamawiającego.
AVOCADO nie ponosi odpowiedzialności związanej z ewentualnymi roszczeniami osób trzecich o odszkodowania za naruszenie ich praw. Wyłączną odpowiedzialność za ewentualne naruszenia praw osób trzecich ponosi Zamawiający.
f) Akceptacja projektu równoznaczna jest z akceptacją wszelkich treści w nim zawartych.
g) Prosimy o dokładne sprawdzenie: – orientacji i położenia logo czy tekstu, – wielkości i pozycji elementów graficznych, – pisowni tekstu i danych teleadresowych, – ilości użytych kolorów – wartości systemu kolorów PANTONE lub CMYK. Po zaakceptowaniu powyższej wizualizacji, ewentualne poprawki lub reklamacje nie będą uwzględniane.

5. Reklamacje

a) Reklamacji podlega jedynie towar wadliwy fabrycznie lub niezgodny ze złożonym zamówieniem.
b) W przypadku reklamacji zamawiający musi zgłosić ją w formie pisemnej w terminie do 5 dni roboczych od otrzymania towaru.
c) Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni roboczych od jej otrzymania.
d) Reklamacje nie są uwzględniane jeśli dotyczą szkód powstałych w wyniku nieprawidłowego użytkowania, użytkowania niezgodnie z przeznaczeniem lub w związku z opóźnieniem w odbiorze towaru przez Zamawiającego.
e) Po odsprzedaniu lub odstąpieniu towaru kolejnemu odbiorcy odpowiedzialność za jakiekolwiek wady jakościowe i ilościowe przenoszona jest na Zamawiającego.
f) W przypadku uszkodzenia towaru w czasie transportu przez przewoźnika, należy zgłosić ten fakt danemu przewoźnikowi poprzez spisanie protokołu reklamacyjnego oraz poinformować o tym firmę EVENTAGE.

6. Pozostałe warunki

a) EVENTAGE zastrzega sobie prawo do wykorzystania wykonanych realizacji (zawierających logotyp, firmę, znak towarowy, projekty autorskie) na potrzeby marketingowe. Zamawiającemu przysługuje prawo do zastrzeżenia możliwości korzystania z wykonanej dla niego realizacji (produktu) wyłącznie w formie pisemnej informacji.
b) EVENTAGE zastrzega sobie możliwość wystąpienia minimalnych różnic pomiędzy asortymentem przedstawionym na zdjęciach w katalogach, a produktami wykorzystanymi do realizacji zamówień. Firma EVENTAGE nie odpowiada za różnice w kolorystyce produktów, jak również za niewielkie różnice w odcieniach w obrębie danego zamówienia.
c) W razie zajścia ewentualnych sporów pomiędzy Stronami oraz jakichkolwiek rozbieżności lub roszczeń, Strony zobowiązują się do współdziałania celem ich ugodowego rozstrzygnięcia w drodze porozumienia.
d) W przypadku braku porozumienia spór zostanie rozstrzygnięty na drodze sądowej przez Sąd powszechny właściwy dla siedziby firmy EVENTAGE.
e) W sprawach nieuregulowanych w/w ustaleniami mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
f) Składając zamówienie lub zlecenie na znakowanie towaru w firmie EVENTAGE akceptuje powyższe warunki współpracy.